Polityka prywatności.

1. Ochrona danych w zarysie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią ogólny przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania tej witryny internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności, która znajduje się poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest przeprowadzane przez administratora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Informacje o administratorze” niniejszej polityki prywatności.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za zgodą użytkownika przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy dane użytkownika?

Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w określonych okolicznościach. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli ma dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostawców zewnętrznych

Gdy użytkownik odwiedza tę witrynę, jego zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

2. Hosting

Treść naszej strony internetowej jest hostowana przez następującego dostawcę:

IONOS

Dostawcą jest IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Niemcy (zwany dalej IONOS). Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, IONOS gromadzi różne pliki dziennika, w tym adresy IP. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności IONOS: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

IONOS jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w jak najbardziej niezawodnym wyświetlaniu naszej strony internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (Ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa określona przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Administratorzy niniejszej strony internetowej bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Traktujemy dane osobowe użytkowników w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może podlegać lukom w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest

Deutsche Gesellschaft für Privatbesitz AG

Rheinallee 21a

53173 Bonn / Bad Godesberg

Telefon: +49 (0)2225 9519866

E-mail: info@safety-first-immobilien.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania danych

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, jego dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, o ile szczególne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji na swoim urządzeniu końcowym (np. za pośrednictwem odcisków palców urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie art. 25 ust. 1 TTDSG (ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych). Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli dane użytkownika są wymagane do realizacji umowy lub przeprowadzenia działań przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy dane użytkownika, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat odpowiednich podstaw prawnych w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle przepisów o ochronie danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do tych krajów trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia kroków prawnych przez użytkownika jako osobę, której dane dotyczą. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby tajne) mogą przetwarzać, analizować i trwale przechowywać dane użytkownika na serwerach w USA w celach inwigilacyjnych. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia zgody.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z JEGO SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH PROFILOWANIA [TZW. AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU PRZEZ UŻYTKOWNIKA NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ JEGO DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY USTALENIU, DOCHODZENIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH GO DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacja, sprostowanie i usunięcie danych

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami, jeśli ma dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu można skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

Jeśli użytkownik kwestionuje prawidłowość przechowywanych przez nas jego danych osobowych, zasadniczo potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas weryfikacji użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika było/jest niezgodne z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.

Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO należy zachować równowagę między interesami użytkownika a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – oprócz ich przechowywania – mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL i TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako administratora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego. Są one przechowywane na urządzeniu użytkownika tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (własne pliki cookie) lub od firm zewnętrznych (tzw. zewnętrzne pliki cookie). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych w witrynach internetowych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje witryny nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników lub do celów reklamowych.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (np. dla funkcji koszyka zakupów) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności stron internetowych) (niezbędne pliki cookie), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że określono inną podstawę prawną. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Informacje o tym, jakie pliki cookie i usługi są używane w tej witrynie, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Zgoda z Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody na pliki cookie Borlabs w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie w przeglądarce lub na korzystanie z określonych technologii oraz w celu udokumentowania ich zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Niemcy (zwana dalej Borlabs).

Po wejściu na naszą stronę internetową w przeglądarce użytkownika zapisywany jest plik cookie Borlabs, w którym przechowywana jest udzielona zgoda lub jej odwołanie. Dane te nie są przekazywane dostawcy plików cookie Borlabs.

Zebrane dane będą przechowywane do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie lub sam usunie plik cookie Borlabs lub do momentu, gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez pliki cookie Borlabs można znaleźć na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Technologia zgody na pliki cookie firmy Borlabs służy do uzyskiwania wymaganej prawem zgody na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki logowania serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach logowania serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to:

– typ i wersja przeglądarki

– używany system operacyjny

– adres URL strony odsyłającej

– nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

– czas połączenia z serwerem

– adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki logowania serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie będziemy przekazywać tych danych bez zgody użytkownika.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Będziemy przechowywać dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym, dopóki nie zażąda on ich usunięcia, nie cofnie zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel ich przechowywania (np. po spełnieniu jego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, jego zapytanie, w tym wszystkie dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie), będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia zapytania. Nie przekażemy tych danych bez zgody użytkownika.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane przesłane do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostaną u nas do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po opracowaniu Twojej sprawy). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Kalendarz

Możesz umówić się z nami na spotkanie na naszej stronie internetowej. Do rezerwacji spotkań używamy narzędzia „Calendly”. Dostawcą jest Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (dalej „Calendly”).

W celu zarezerwowania spotkania użytkownik wprowadza wymagane dane i żądaną datę w przeznaczonej do tego celu zakładce. Wprowadzone dane zostaną wykorzystane do zaplanowania, realizacji i w razie potrzeby, monitorowania spotkania. Dane dotyczące spotkań są dla nas przechowywane na serwerach Calendly, którego politykę prywatności można wyświetlić tutaj: https://calendly.com/de/pages/privacy.

Wprowadzone przez Ciebie dane pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz swoją zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby umawianie spotkań z zainteresowanymi stronami i klientami było jak najmniej skomplikowane. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG(ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych). Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: https://calendly.com/pages/dpa.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

eTermin

Na naszej stronie internetowej można umawiać się na spotkania. Do rezerwacji terminów używamy eTermin. Dostawcą jest eTermin GmbH, Im Wiesengrund 8, 8304 Wallisellen, Szwajcaria (dalej „eTermin”).

Aby zarezerwować wizytę, należy wprowadzić wymagane dane i żądaną datę w udostępnionym formularzu. Wprowadzone dane zostaną wykorzystane do zaplanowania, realizacji i w razie potrzeby, monitorowania spotkania. Ponadto eTermin rejestruje pliki logowania (liczba i czas wyświetleń strony, przeglądarka, wersja przeglądarki i system operacyjny, a także anonimowy adres IP).

Dane dotyczące spotkań są przechowywane dla nas na serwerach eTermin, którego politykę prywatności można wyświetlić tutaj: https://www.etermin.net/online-terminbuchung-datenschutz.

Wprowadzone dane pozostaną u nas do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby umawianie spotkań z zainteresowanymi stronami i klientami było jak najmniej skomplikowane. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG (ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych). Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa określona przepisami o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Menedżer tagów Google

Korzystamy z Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager to narzędzie, które umożliwia nam integrację narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie przechowuje żadnych plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy on wyłącznie do zarządzania i wyświetlania narzędzi zintegrowanych za jego pośrednictwem. Google Tag Manager rejestruje jednak adres IP użytkownika, który może być również przesyłany do spółki macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.

Google Tag Manager jest wykorzystywany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG  (ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG (ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych). Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia administratorowi witryny analizowanie zachowań odwiedzających witrynę. W ten sposób administrator witryny otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony strony, długość wizyty, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są podsumowywane w identyfikatorze użytkownika i przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego osoby odwiedzającej witrynę.

Możemy również używać Google Analytics do rejestrowania ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć, między innymi. Google Analytics wykorzystuje również różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zebranych rekordów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego do analizy danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych). Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zamówień i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Clarity

Ta witryna korzysta z Clarity. Dostawcą jest Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (zwany dalej „Clarity”).

Clarity jest narzędziem do analizy zachowań użytkowników na tej stronie. W szczególności Clarity rejestruje ruchy myszy i tworzy graficzną reprezentację tego, do której części witryny użytkownicy przewijają najczęściej (mapy popularności). Clarity może również rejestrować sesje, dzięki czemu możemy przeglądać wykorzystanie strony w formie filmów. Otrzymujemy również informacje o ogólnym zachowaniu użytkowników na naszej stronie internetowej.

Clarity wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub wykorzystanie odcisków palców urządzeń). Dane osobowe użytkownika są przechowywane na serwerach Microsoft (usługa w chmurze Microsoft Azure) w USA.

Jeśli uzyskano zgodę, wyżej wymieniona usługa jest wykorzystywana wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG (ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych). Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli nie uzyskano zgody, usługa ta jest wykorzystywana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznej analizie użytkowników.

Więcej informacji na temat ochrony danych Clarity można znaleźć tutaj: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Google Ads

Administrator strony korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, gdy użytkownik wprowadzi określone wyszukiwane hasła do Google (kierowanie na słowa kluczowe). Ponadto ukierunkowane reklamy mogą być wyświetlane na podstawie danych użytkownika dostępnych w Google (np. danych o lokalizacji i zainteresowaniach) (targetowanie grup docelowych). Jako administrator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, analizując na przykład, które wyszukiwane hasła doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych). Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Remarketing Google Ads

Ta strona korzysta z funkcji remarketingu Google Ads. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Dzięki Google Ads Remarketing możemy przypisywać osoby, które wchodzą w interakcję z naszą ofertą online, do określonych grup docelowych w celu późniejszego wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach w sieci reklamowej Google (remarketing lub retargeting).

Ponadto grupy docelowe reklam utworzone za pomocą Google Ads Remarketing mogą być powiązane z funkcjami Google dla różnych urządzeń. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika w zależności od jego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli użytkownik posiada konto Google, może sprzeciwić się spersonalizowanym reklamom, klikając następujący link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych). Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Dalsze informacje i postanowienia dotyczące ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Tworzenie grup docelowych za pomocą dopasowania klientów

Do tworzenia grup docelowych używamy między innymi dopasowania klientów Google Ads Remarketing. W tym celu przesyłamy określone dane klientów (np. adresy e-mail) z naszych list klientów do Google. Jeśli klienci, o których mowa, są użytkownikami Google i są zalogowani na swoje konto Google, wyświetlane są im odpowiednie komunikaty reklamowe w sieci Google (np. na YouTube, w Gmailu lub w wyszukiwarce).

Śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z funkcji śledzenia konwersji Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Za pomocą śledzenia konwersji Google, Google i my możemy rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania. Możemy na przykład analizować, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane jak często i które produkty były oglądane lub kupowane szczególnie często. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. Ustalamy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, dzięki którym moglibyśmy osobiście zidentyfikować użytkownika. Sam Google wykorzystuje pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania do celów identyfikacji.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych). Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Meta Pixel (dawniej Facebook Pixel)

Ta witryna korzysta z działań odwiedzających Facebook/Meta do pomiaru konwersji. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Umożliwia to śledzenie zachowania odwiedzających witrynę po przekierowaniu ich do witryny dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są anonimowe dla nas jako administratora tej strony internetowej; nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby umożliwić połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych zgodnie z polityką wykorzystania danych Facebooka (https://de-de.facebook.com/about/privacy/).

Umożliwia to Facebookowi umieszczanie reklam na stronach Facebooka i poza nim. Na takie wykorzystanie danych nie mamy wpływu jako administrator strony internetowej.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych). Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Korzystamy z rozszerzonej funkcji porównywania w ramach Meta-Pixel.

Zaawansowane dopasowanie umożliwia nam przesyłanie różnych rodzajów danych (np. miejsce zamieszkania, województwo, kod pocztowy, zaszyfrowane adresy e-mail, imię i nazwisko, płeć, data urodzenia lub numer telefonu) naszych klientów i potencjalnych klientów, które zbieramy za pośrednictwem naszej strony internetowej do Meta (Facebook). Ta aktywacja pozwala nam jeszcze precyzyjniej dostosowywać nasze kampanie reklamowe na Facebooku do osób zainteresowanych naszymi ofertami. Ponadto rozszerzona synchronizacja poprawia alokację konwersji na stronie internetowej i rozszerza niestandardowe grupy odbiorców.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka. Przetwarzanie danych przez Facebook po ich przekazaniu nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki spoczywające na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczenie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej zgodnie z prawem o ochronie danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Użytkownik może dochodzić praw osoby, której dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio z Facebookiem. W przypadku dochodzenia praw osoby, której dane dotyczą u nas, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich Facebookowi.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Funkcję remarketingu „Custom Audiences” można również wyłączyć w ustawieniach reklam na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, użytkownik musi być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamy oparte na użytkowaniu z Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Niestandardowi odbiorcy na Facebooku

Korzystamy z usługi Facebook Custom Audiences. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Gdy użytkownik odwiedza lub korzysta z naszych witryn internetowych i aplikacji, korzysta z naszych bezpłatnych lub płatnych ofert, przesyła nam dane lub wchodzi w interakcję z treściami naszej firmy na Facebooku, gromadzimy jego dane osobowe. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z usługi Facebook Custom Audiences, prześlemy te dane do Facebooka, które Facebook może wykorzystać do wyświetlania użytkownikowi odpowiednich reklam. Dane użytkownika mogą być również wykorzystywane do definiowania grup docelowych (lookalike audiences).

Facebook przetwarza te dane jako nasz podmiot przetwarzający. Szczegóły można znaleźć w umowie użytkownika Facebooka: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych). Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience i https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

6. Newsletter

Dane do newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Do przetwarzania newslettera korzystamy z usług dostawców newslettera opisanych poniżej.

Klick-Tipp

Ta strona korzysta z Klick-Tipp do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd’s Bush Road, London W6 7NJ, Wielka Brytania.

Klick-Tipp to usługa, która może być wykorzystywana między innymi do organizowania i analizowania wysyłania newsletterów. Dane wprowadzone w celu subskrypcji newslettera są przechowywane na serwerach Klick-Tipp.

Analiza danych przez Klick-Tipp

Kiedy wysyłamy newslettery z pomocą Klick-Tipp, możemy ustalić, czy wiadomość newslettera została otwarta i które linki, jeśli w ogóle, zostały kliknięte.

Klick-Tipp umożliwia nam również kategoryzowanie odbiorców newslettera według różnych kategorii (tzw. tagowanie). Odbiorców newsletterów można kategoryzować na przykład według płci, osobistych preferencji (np. wegetariańskich lub niewegetariańskich) lub relacji z klientem (np. klient lub potencjalny klient). W ten sposób newslettery mogą być lepiej dostosowane do odpowiednich grup docelowych. Więcej informacji można znaleźć na stronach: https://www.klicktipp.com i https://support.klicktipp.com/.

Jeśli użytkownik nie chce być analizowany przez Klick-Tipp, musi zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu udostępniamy odpowiedni link w każdej wiadomości newslettera.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Wielka Brytania jest uważana za bezpieczny kraj trzeci na mocy przepisów o ochronie danych. Oznacza to, że poziom ochrony danych w Wielkiej Brytanii odpowiada poziomowi ochrony danych w Unii Europejskiej.

Okres przechowywania

Dane przekazane nam przez użytkownika w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji przez użytkownika z subskrypcji newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucji newslettera po rezygnacji przez użytkownika z subskrypcji newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach.

Po wypisaniu się z listy odbiorców newslettera adres e-mail użytkownika może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, jeśli jest to konieczne w celu uniemożliwienia otrzymywania wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesowi użytkownika, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Klick-Tipp pod adresem: https://www.klicktipp.com/datenschutzerklarung/.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Ta strona internetowa zawiera filmy z serwisu YouTube. Administratorem stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę przed obejrzeniem filmu. Rozszerzony tryb ochrony danych niekoniecznie wyklucza jednak przekazywanie danych partnerom YouTube. Na przykład YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film.

Po uruchomieniu filmu YouTube na tej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedził użytkownik. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwia YouTube przypisanie jego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do jego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika po uruchomieniu filmu lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. odcisków palców urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskiwać informacje o odwiedzających tę witrynę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do rejestrowania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

W razie potrzeby dalsze operacje przetwarzania danych mogą być uruchamiane po rozpoczęciu filmu na YouTube, na co nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG (ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych). Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo bez śledzenia (Do-Not-Track)

Ta witryna korzysta z wtyczek portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc, 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.

Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron wyposażonych w filmy wideo Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Dzięki temu serwer Vimeo wie, którą z naszych stron odwiedził użytkownik. Vimeo uzyskuje również adres IP użytkownika. Skonfigurowaliśmy jednak Vimeo tak, aby nie śledziło aktywności użytkownika i nie ustawiało żadnych plików cookie.

Korzystanie z Vimeo leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej oraz według Vimeo, na „uzasadnionych interesach biznesowych”. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: https://vimeo.com/privacy.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

Czcionki Google (hosting lokalny)

Ta witryna korzysta z tak zwanych czcionek Google Fonts, które są dostarczane przez Google w celu znormalizowanego wyświetlania czcionek. Czcionki Google Fonts są instalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google.

Więcej informacji na temat czcionek Google Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Wordfence

Zintegrowaliśmy Wordfence na tej stronie. Dostawcą jest Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (dalej „Wordfence”).

Wordfence służy do ochrony naszej witryny przed niepożądanym dostępem lub złośliwymi cyberatakami. W tym celu nasza strona internetowa nawiązuje stałe połączenie z serwerami Wordfence, dzięki czemu Wordfence może porównywać swoje bazy danych z dostępami dokonywanymi na naszej stronie internetowej i blokować je w razie potrzeby.

Wordfence jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszej ochronie swojej strony internetowej przed cyberatakami. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG (ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych). Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że usługa przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą witrynę wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Ninja Firewall

Zintegrowaliśmy Ninja Firewall na tej stronie. Dostawcą jest firma NinTechNet Limited, Unit 1603, 16th Floor, The L. Plaza 367 – 375 Queen’s Road Central Sheung Wan, Hong Kong (zwana dalej Ninja Firewall).

Ninja Firewall służy do ochrony naszej witryny przed niechcianym dostępem lub złośliwymi cyberatakami. W tym celu Ninja Firewall rejestruje adres IP, żądanie, stronę odsyłającą i czas dostępu do strony. Ninja Firewall jest zintegrowana na naszych własnych serwerach i nie przekazuje żadnych danych osobowych dostawcy narzędzia ani innym stronom trzecim.

Aktywowaliśmy anonimowość IP dla Ninja Firewall, dzięki czemu narzędzie rejestruje adres IP tylko w formie skróconej.

Narzędzie Ninja Firewall jest używane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszej ochronie swojej strony internetowej przed cyberatakami.

Zapier

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy Zapier. Dostawcą jest Zapier Inc, Market St. #62411, San Francisco, CA 94104-5401, USA (zwany dalej Zapier).

Zapier umożliwia nam łączenie różnych funkcjonalności, baz danych i narzędzi z naszą witryną i synchronizowanie ich ze sobą. W ten sposób możliwe jest na przykład automatyczne wyświetlanie treści, które publikujemy na naszej stronie internetowej w naszych kanałach mediów społecznościowych lub eksportowanie treści z narzędzi marketingowych i analitycznych. W zależności od funkcjonalności, Zapier może również gromadzić różne dane osobowe.

Zapier jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszej integracji wykorzystywanych narzędzi. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG (ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych). Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://zapier.com/tos.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

ManageWP

Zarządzamy tą witryną za pomocą narzędzia ManageWP. Dostawcą jest GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Belgrad, Serbia (zwany dalej ManageWP).

ManageWP umożliwia nam między innymi monitorowanie bezpieczeństwa i wydajności naszej strony internetowej oraz tworzenie automatycznych kopii zapasowych. ManageWP ma zatem dostęp do całej zawartości witryny, w tym naszych baz danych. ManageWP jest hostowany na serwerach dostawcy.

Korzystanie z ManageWP opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najbardziej efektywnym i bezpiecznym działaniu swoich stron internetowych. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG (ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych). Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa przewidziana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Webinaris

Administrator strony korzysta z oprogramowania Webinaris w celu organizowania i przeprowadzania webinarów online. Dostawcą jest Webinaris GmbH, Bussardstr. 5, 82166 Gräfelfing (zwana dalej „Webinaris”).

Jeśli użytkownik weźmie udział w jednym z naszych webinariów, jego dane osobowe będą przechowywane na serwerach Webinaris w celu organizacji wydarzenia. Obejmuje to następujące dane:

– adres e-mail

– dane przeglądarki i systemu

– adres IP

– język i strefa czasowa

– dane czatu

– inne dane wprowadzone przez użytkownika (np. imię i nazwisko, numer telefonu lub numer klienta, zgłoszenia do pomocy technicznej, wiadomości na czacie)

– dane dotyczące użytkowania webinarów (np. dane dostępu, historie aplikacji, rejestracja i udział w webinarze, dostęp do określonych stron itp.)

Dane te są przechowywane przez Webinaris w określonym celu i usuwane, gdy cel ten przestaje mieć zastosowanie. Podstawą prawną korzystania z Webinaris jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy) oraz nasz uzasadniony interes w profesjonalnym przetwarzaniu naszych webinarów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG (ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych). Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa przewidziana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.